Jako autoryzowany dystrybutor marki Chubbsafes, firma Gunnebo dokłada szczególnych starań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju na każdym etapie swojej działalności: od prac rozwojowych nad produktem aż po serwis posprzedażowy. Dzięki temu każdy z naszych pracowników świadomy jest spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony środowiska na poszczególnych szczeblach działania.

 

POLITYKA PROŚRODOWISKOWA W GUNNEBO

Celem Grupy Gunnebo jest zagwarantowanie zgodności z wymogami standardu ISO 14001 we wszystkich jej zakładach produkcyjnych. Ten standard dotyczy wdrożenia systemu zarządzania, który pomoże wypracować odpowiednią politykę prośrodowiskową oraz zaplanować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Procedury zarządzania środowiskowego stanowią kluczowy element naszej misji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Grupa Gunnebo przygotowała politykę prośrodowiskową, która określa zakres działań, jakie należy podjąć w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jej główne założenia to:

 • edukowanie naszych pracowników,
 • uczynienie działalności Grupy bardziej przyjazną środowisku,
 • podnoszenie świadomości na temat ochrony środowiska oraz wprowadzanie nowych metod produkcji,
 • zachęcanie do bardziej racjonalnego wykorzystania surowców oraz zmniejszenia zastosowania substancji szkodliwych,
 • promowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego.

 

Firma Gunnebo pragnie chronić środowisko naturalne poprzez:

 • redukcję emisji lotnych substancji organicznych,
 • optymalizację zużycia energii w procesach produkcyjnych, transporcie oraz codziennej pracy w naszych oddziałach,
 • racjonalne wykorzystywanie surowców i zasobów naturalnych,
 • recykling stosowanych materiałów,
 • wprowadzenie strategii rozwoju produktów przyjaznych środowisku (kontrolę wykorzystania energii i surowców naturalnych w cyklu życia produktu),
 • wdrożenie we wszystkich zakładach produkcyjnych systemów zarządzania środowiskowego zgodnych ze standardami certyfikatu ISO 14001.

Więcej informacji: www.gunnebogroup.com

 

KODEKS POSTĘPOWANIA I PODSTAWOWE WARTOŚCI

Reputacja marki Chubbsafes oraz ufność, jaką pokładają w niej klienci, partnerzy i pracownicy mają dla nas kluczowe znaczenie. Sposób, w jaki Chubbsafes oddziałuje na ekosystem oparty jest na kodeksie postępowania oraz podstawowych wartościach przyjętych przez Grupę Gunnebo. Są to:

 • Skupienie się na kliencie
 • Dbanie o jakość
 • Profesjonalizm
 • Uczciwość